بادام زمینی

گياه بادام زميني يا پستة زميني كه به نام بادام خاكي نيز شهرت دارد، بومي مناطق گرم بوده و ميوه آن به صورت خام، بو داده و يا فرآورده‌هاي مختلف نظير روغن بادام زميني، كره بادام زميني و غيره مصرف ميگردد. در ايران بادام زميني عمدتاً در شمال كشور و تا حدودي در كردستان و خوزستان هم كشت ميشود. در سالهاي اخير توليد سالانه آن 5/5-4 هزار تن ميباشد.